messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0933163551
นางสาววิยะดา ผาจวง
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก
โทร : 065-9559253
นางสิริพร สิงห์คาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสัตยา จันทาคีรี
นิติกรปฎิบัติการ
นายชนินทร์ แก้วกันหา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 081-9741202
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 093-5378334
นางสาวสกาวเดือน พลากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะภรณ์ สังสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์กะโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ฤทธิ์ บุริภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจงเดช อ่อนอำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายนรงฤทธิ์ ศรีไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งเรือง ซิวจำปา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิทยา ทองผา
พนักงานดับเพลิง
นายอชิตโต คล่องแคล่ว
พนักงานดับเพลิง
นายถาวร ชื่นตา
ช่างไม้
นางสุพัน ชื่นตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางสาววิไลพร สียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
นายแดง ไชยมาตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
นายสมพร ราโสภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
นายรบ แก้วมุงคุณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
นายณัฐพงศ์ คำตุ้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายอิทธิพล วงโสภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายสุวัฒ ปะนาโท
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายภูวนาท แผลติตะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายแสนคม อินทรสงเคราะห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายดารา แก้วดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายทองม้วน แก้วดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน)
นายขุลี อุทธา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง