messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบรรจง เงยไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางสาวจิรัชยา ลาภอุดมศักดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 042099786
-ว่าง-
ครู
นายประเทือง หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเจนจิรา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุธิดา ไชยมาต
ครู ชำนาญการ
นางศิริพรรณ มรชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางเทวี คนเพียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางปรียาภัทร แก้วงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันยากร แสนโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์มาดา มหาวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสกาวรัตน์ สุพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาระภรณ์ คุณมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณภา ไกรพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุสรณ์ คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายทรง ทิพย์ประมวล
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายวรวิทย์ แก้วดี
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายไพบูลย์ รัตนวงษ์
คนงานทั่วไป(ยาม)

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง