messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองคลัง
นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-569-9978
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-7296499
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 082-5637879
นางสาววรินทร์ชนก ทองวาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 063-2560941
นางสาวสุภาวดี วงศ์ภาคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 084-4154680
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง