info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลดงหม้อทอง เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610