ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านนาข่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง