ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และเสาอากาศวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง