ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนังขนาด 22 นิ้ว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง