ชื่อเรื่อง : ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ(ดูดอากาศ) ขนาด 10 นิ้ว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง