ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมเขตตำบล (สายทางบ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ - ไปยังบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงเหนือ) ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก