ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ (สายทางไปป่าช้าสาธารณะประโยชน์) ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก