ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการแม่บ้าน(สำนักปลัด 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง