ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ(แม่บ้านคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง