ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ พิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง