ชื่อเรื่อง : จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองผู้เข้าร่วนประชุมสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง