info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 191
play_arrow การบริหารงานบุคคลและวินัย
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานอำนวยการ-บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
description โครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
photo โครงสร้างและระดับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
description แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo คำสั่งมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
description โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
photo ประกาศกำหนดจำนวนวันขาดลามาสายของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
photo ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดงหม้อทอง