messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ sitemap
วันนี้ 171
เดือนนี้1,916
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,056
ทั้งหมด 280,000

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2692
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664

× องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง