info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน
THSarabunNew
11
ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664
ร.ต.อ. รัศมี สหายแก่น
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 098-2672664