info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทรศัพท์ 042-099786 โทรสาร 042-099787 วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน พลเมืองล้วนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นการบริหารงานด้วยความสุจริต ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด คำขวัญ ดงห้วยเปลือยชุมชนใหญ่ แดนดินถิ่นไทลุ่มน้ำสงคราม แหล่งผลิตยางพาราและปาล์มคุณภาพ

ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
account_box ผู้บริหาร
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085-2577610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
โทร : 085-2577610
นายทองพูล อุปเทพ
รองนายก อบต.
นายทองพูล อุปเทพ
รองนายก อบต.
นายหงษ์ทอง ธรรมสาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายหงษ์ทอง ธรรมสาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวัชรินทร์ จำปาหอม
เลขานายก อบต.
นายวัชรินทร์ จำปาหอม
เลขานายก อบต.
account_box ฝ่ายสภา
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
ประธานสภา อบต.
นายพรมรินทร์ ตรีรัตน์
ประธานสภา อบต.
นายวรวัฒน์ อุปถัมภ์
รองประธานสภา อบต.
นายวรวัฒน์ อุปถัมภ์
รองประธานสภา อบต.
นายนาวี นิกาพฤกษ์
เลขานุการสภา อบต.
นายนาวี นิกาพฤกษ์
เลขานุการสภา อบต.
นายอุทรณ์ คำพรม
ส.อบต.ม.1
นายอุทรณ์ คำพรม
ส.อบต.ม.1
นายรุ่งรวี มาตราช
ส.อบต.ม.1
นายรุ่งรวี มาตราช
ส.อบต.ม.1
นายเฉลา นาอินทร์
ส.อบต.ม.2
นายเฉลา นาอินทร์
ส.อบต.ม.2
นายปัญญา ชื่นตา
ส.อบต.ม.2
นายปัญญา ชื่นตา
ส.อบต.ม.2
นายเดช เดชา
ส.อบต.ม.3
นายเดช เดชา
ส.อบต.ม.3
นายสมศักดิ์ อมยา
ส.อบต.ม.4
นายสมศักดิ์ อมยา
ส.อบต.ม.4
นายประชาติ บุตรดีสุวรรณ
ส.อบต.ม.4
นายประชาติ บุตรดีสุวรรณ
ส.อบต.ม.4
นายบุญเลิศ คล่องแคล่ว
ส.อบต.ม.5
นายบุญเลิศ คล่องแคล่ว
ส.อบต.ม.5
นายนัฐชัย แก้วคำลา
ส.อบต.ม.6
นายนัฐชัย แก้วคำลา
ส.อบต.ม.6
นายสมเด็จ จอกน้อย
ส.อบต.ม.6
นายสมเด็จ จอกน้อย
ส.อบต.ม.6
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
ส.อบต.ม.7
นายทวีศักดิ์ แสนอุบล
ส.อบต.ม.7
นายสุรนา สังสนา
ส.อบต.ม.8
นายสุรนา สังสนา
ส.อบต.ม.8
นายสุกี จันทร์เพชร
ส.อบต.ม.8
นายสุกี จันทร์เพชร
ส.อบต.ม.8
นายเพชร โมทอง
ส.อบต.ม.9
นายเพชร โมทอง
ส.อบต.ม.9
นายเหรีญชัย นาดประนิน
ส.อบต.ม.10
นายเหรีญชัย นาดประนิน
ส.อบต.ม.10
นายเฉลย แก้วดี
ส.อบต.ม.11
นายเฉลย แก้วดี
ส.อบต.ม.11
นางนารี คนเพียร
ส.อบต.ม.11
นางนารี คนเพียร
ส.อบต.ม.11
account_box ปลัด-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
นายนาวี นิกาพฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
นายวัชรินทร์ อุปเทพ
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
นายภาณุ มหาวัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภาณุ มหาวัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสิริพร สิงห์คาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสิริพร สิงห์คาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นายชนินทร์ แก้วกันหา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายชนินทร์ แก้วกันหา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ บุญพินิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายลุด บุญรักษ์
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นายลุด บุญรักษ์
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวปิยะภรณ์ สังสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยะภรณ์ สังสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์กะโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ วงษ์กะโซ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ฤทธิ์ บุริภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณรงค์ฤทธิ์ บุริภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจงเดช อ่อนอำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายจงเดช อ่อนอำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายนรงฤทธิ์ ศรีไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายนรงฤทธิ์ ศรีไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งเรือง ซิวจำปา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรุ่งเรือง ซิวจำปา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิทยา ทองผา
พนักงานดับเพลิง
นายวิทยา ทองผา
พนักงานดับเพลิง
นายอชิตโต คล่องแคล่ว
พนักงานดับเพลิง
นายอชิตโต คล่องแคล่ว
พนักงานดับเพลิง
นายถาวร ชื่นตา
ช่างไม้
นายถาวร ชื่นตา
ช่างไม้
นางสุพัน ชื่นตา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสุพัน ชื่นตา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสาววิไลพร สียอด
คนงานทั่วไป(พนักงานทำความสะอาด)
นางสาววิไลพร สียอด
คนงานทั่วไป(พนักงานทำความสะอาด)
นายขันชัย ชื่นตา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายขันชัย ชื่นตา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายสมพร ราโสภา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายสมพร ราโสภา
คนงานทั่วไป(รักษาความปลอดภัย)
นายรบ แก้วมุงคุณ
คนงานทั่วไป(คนสวน)
นายรบ แก้วมุงคุณ
คนงานทั่วไป(คนสวน)
account_box กองคลัง
นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนุชนาถ บุญหล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางรัชนี ภูมิมาลา
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางกันยรัตน์ แสนเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนัญญา มหาโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญานิษฐ์ ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสาวไพรสุดา มหาวัง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกจรจิตร กล่อมสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกจรจิตร กล่อมสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายอภิวัฒน์ เชื่อคำจันทร์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นายสหรัถ ศรีไชย
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิลาวรรณ ตุจันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบรรจง เงยไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นายบรรจง เงยไชย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางสาวจิรัชยา ลาภอุดมศักดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 042099786
นางสาวจิรัชยา ลาภอุดมศักดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 042099786
นางวิระ เขตคีรี
ครู ชำนาญการ
นางวิระ เขตคีรี
ครู ชำนาญการ
นายประเทือง หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นายประเทือง หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นางเจนจิรา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
นางเจนจิรา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการ
นางไพรัตน์ คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุธิดา ไชยมาต
ครู ชำนาญการ
นางสาวอนุธิดา ไชยมาต
ครู ชำนาญการ
นางศิริพรรณ มรชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางศิริพรรณ มรชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางเทวี คนเพียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเทวี คนเพียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางปรียาภัทร แก้วงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปรียาภัทร แก้วงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันยากร แสนโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธันยากร แสนโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์มาดา มหาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์มาดา มหาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสกาวรัตน์ สุพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสกาวรัตน์ สุพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาระภรณ์ คุณมี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาระภรณ์ คุณมี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณภา ไกรพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณภา ไกรพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางนุสรณ์ คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นางนุสรณ์ คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายทรง ทิพย์ประมวล
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายทรง ทิพย์ประมวล
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
นายวรวิทย์ แก้วดี
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายวรวิทย์ แก้วดี
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายไพบูลย์ รัตนวงษ์
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายไพบูลย์ รัตนวงษ์
คนงานทั่วไป(ยาม)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ศิธร รากสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ศิธร รากสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายเชิงชาย คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเชิงชาย คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวน้ำฝน แคนหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวน้ำฝน แคนหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอัครพงษ์ พวงพิลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายอัครพงษ์ พวงพิลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายวศิน เฝื่อนสูงเนิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวศิน เฝื่อนสูงเนิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายจรัสธนวรภัทร บุริภา
คนงาน
นายจรัสธนวรภัทร บุริภา
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวมุกดา ป้องคำศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวมุกดา ป้องคำศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
account_box หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน-อบต-ดงหม้อทอง
account_box ศูนย์-อปพร-อบต-ดงหม้อทอง
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610
นายศิริการ แสงสุวรรณ
นายก อบต.ดงหม้อทอง
โทร : 085 257 7610